Generals terms of sale B2B

Ogólne warunki sprzedaży (OWS)
dla firm, instytucji, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Firmy NEONICA POLSKA Sp. z o. o. ważne od 01.01.2011r

§ 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów oraz umów świadczenia usług zawieranych przez Neonica Polska sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. M. Ossendowskiego 6-A.
§ 2. Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają: Sprzedający – Neonica Polska Sp. z o.o. Kupujący – podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży (Kontrahent) Ogólne Warunki Sprzedaży, OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży zawieranych przez Neonica Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi; Towar – wyroby sprzedawane przez Neonica Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, Usługa – wszelkie usługi świadczone na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę będące w związku z zawartą umową sprzedaży.

§ 3. Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów i/lub świadczenia usług. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.

§ 4. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej (w tym także w drodze e-mail, fax) pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży lub świadczenia usług wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

§ 5. Oferty sprzedaży towaru i świadczenia usług przez Sprzedającego są zawsze sporządzane w formie pisemnej i doręczane Kupującemu pocztą, fax-em, e-mailem lub osobiście. Ważność danej oferty jest wyszczególniona bezpośrednio na ofercie. W przypadku określenia braku ważności danej oferty przyjmuje się termin ważności 14 dni liczony od daty jej sporządzenia.
§ 6. W celu zawarcia umowy sprzedaży Kupujący składa pisemne zamówienie, opatrzone pieczęcią firmy, datą i podpisem osoby zamawiającej wraz z podaniem imienia i nazwiska.

§ 7. Na życzenie Kupującego Sprzedający, w terminie uzgodnionym z Kupującym, pisemnie potwierdza przyjęcie zamówienia.
§ 8. W przypadku jakiejkolwiek zmiany oferty Sprzedającego lub wprowadzenia do niej zastrzeżeń przez Kupującego w zamówieniu, umowa zostaje zawarta dopiero z chwilą pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia ze zmianami lub zastrzeżeniami.
§ 9. Każde złożone zamówienie przez Kupującego nie może być anulowane przez niego oraz pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Zamówione towary i usługi nie mogą być zwracane ze względu na to, iż Kupujący jest firmą tzn. profesjonalnym uczestnikiem obrotu gospodarczego i na niego nie rozprzestrzeniają się postanowienia odpowiednich aktów prawnych dotyczących ochrony praw konsumenta.
§ 10. Wszelkie porozumienia, przyrzeczenia, gwarancje oraz zmiany umowy sprzedaży składane ustnie przez pracowników Sprzedającego w związku z zawarciem umowy sprzedaży lub złożeniem oferty nie są wiążące i wymagają pisemnego potwierdzenia pod rygorem nieważności.
§ 12. Cena towaru lub usługi określana jest każdorazowo w ofercie lub na potwierdzeniu zamówienia. Cena podana w ofercie Sprzedającego obowiązuje w terminie w niej wskazanym. Cena nie obejmuje kosztów transportu i ubezpieczenia, chyba że z oferty wynika inaczej.
§ 13. Ceny podawane przez Sprzedającego są zawsze cenami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT.
§ 14. Cena podana na ofercie lub potwierdzeniu zamówienia może być podana w PLN lub innej walucie.
§ 15. W przypadku dostaw długookresowych (czas dostawy powyżej 1 miesiąca od daty złożenia zamówienia), w razie znacznego wzrostu cen spowodowanego warunkami gospodarczymi, na które Sprzedający nie miał wpływu, a które mają istotny wpływ na poziom ceny sprzedaży, Sprzedający może przedstawić Kupującemu do uzgodnienia, propozycję odpowiedniej korekty ceny na zamówiony towar lub usługę. Uprawnienie powyższe przysługuje Sprzedawcy również w przypadku wzrostu kosztów produkcji lub kosztów zakupu towaru od swoich dostawców w stosunku do cen z chwili zawarcia umowy.
§ 16. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru oraz świadczenia usług w terminie wskazanym w fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego. W przypadku zalegania Kupującego w płatnościach, Sprzedający uzależnia wykonanie nowej dostawy towaru lub wykonanie nowej usługi od wcześniejszej wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego lub też pełnego rozliczenia za dostarczone towary czy też wykonane usługi. W przypadku nieterminowej zapłaty za dostarczone towary i wykonane usługi Sprzedający może naliczyć kary umowne w wysokości odsetek ustawowych bądź odsetek karnych w wysokości 18% w stosunku rocznym. Tak naliczone odsetki ustawowe bądź karne nie wykluczają dochodzenia innych kar umownych bądź odszkodowań na zasadach ogólnych w przypadku powstania sporu pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
§17. Dostawy realizowane są na podstawie składanych przez kupującego zamówień - wywołań w formie pisemnej lub elektronicznej.
§18. Jeżeli oferta nie stanowi inaczej, dostawy realizowane są za pomocą firm kurierskich bądź transportowych.
§19. Terminy dostawy wynikają z uzgodnień między stronami. Terminy te mogą ulec zmianom w przypadku zdarzeń, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności .
§20. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za opóźnienia w dostawie wynikające z działania siły wyższej, rozumianej jako wszelkie zdarzenia wykraczające poza kontrolę Sprzedawcy, utrudniające lub uniemożliwiające terminową realizację dostawy, a w szczególności wystąpienie wojen, powodzi, trzęsień ziemi i innych klęsk żywiołowych, zamieszek, strajku, sabotażu, eksplozji, zorganizowanych akcji pracowników, wymogów obrony narodowej, zarządzeń, rozporządzeń lub regulacji bez względu na ich prawną skuteczność, nadzwyczajną awarię, niemożność uzyskania dostaw energii elektrycznej, energii innego rodzaju, surowców, siły roboczej, sprzętu, środków transportu, lub jakichkolwiek innych lub podobnych nieprzewidzianych zdarzeń, którym Sprzedawca nie mógł zapobiec, pomimo zachowania należytej staranności. W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy z powodów zależnych od Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów powstałych z jego winy i za które ponosi odpowiedzialność.
§ 21. Dopuszcza się możliwość dostaw częściowych.
§ 22. Prawo własności sprzedawanego towaru przechodzi na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny za towar lub usługę na rzecz Sprzedającego.
§ 23. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z chwilą załadowania towaru w magazynie Sprzedającego na samochód Kupującego bądź przewoźnika świadczącego Kupującemu usługę transportową. Jeżeli Sprzedający świadczy Kupującemu usługę transportową, ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z chwilą dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia.
§ 24. Utrata lub uszkodzenie towaru wydanego Kupującemu lub dostarczonego przez Sprzedającego na miejsce przeznaczenia nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za sprzedany towar.
§ 25. Kupujący nie jest uprawniony do obciążania towarów, w stosunku do których Sprzedającemu przysługuje prawo własności. Wszelkie koszty w tym zakresie obciążają Kupującego.
§ 26. Kupujący zobowiązuje się do starannego zbadania towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w umowie oraz ewentualnych widocznych wad. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i braki ilościowe wygasają po upływie 2 dni, licząc od dnia wydania (dostawy) towaru Kupującemu.

§ 27. Strony ustalają, że koszt załadunku towaru do transportu spoczywa na Sprzedającym, a koszt rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego, kto ponosi koszt transportu.
§ 28. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy wcześniejszego przygotowania towaru.
§ 29. Przekazywane Kupującemu przez Sprzedającego wraz z towarem dokumenty dotyczące jakości towaru lub określające jego parametry i właściwości techniczne, w szczególności atesty, aprobaty, świadectwa jakości, nie stanowią potwierdzenia Sprzedającego zawartych w nich danych, a tym samym nie stanowią zapewnienia Sprzedającego, że towar spełnia zawarte w nich kryteria. Dokumenty te stanowią informację Sprzedającego, że zgodnie z oświadczeniem producenta towar został wykonany zgodnie z wskazanymi w nim kryteriami.

§ 30. Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawidłowy rozładunek towaru. Do czasu całkowitej zapłaty należności Kupujący zobowiązany jest do starannego zabezpieczenia przedmiotu dostawy, w szczególności od zdarzeń losowych. W razie koniecznego przeprowadzenia prac naprawczych Kupujący przeprowadza je na koszt własny.
§ 31. Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedającego o wadach zakupionego towaru, których nie da się wykryć mimo bardzo starannego zbadania przy odbiorze, niezwłocznie po ich wykryciu, nie później jednak niż w ciągu siedmiu dni od daty odbioru towaru, pod rygorem utraty gwarancji na zakupiony towar.

§ 32. Zawiadomienie o wadzie towaru (reklamacja) musi być złożone w formie pisemnej. Złożenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za wydany mu towar.
§ 33. W przypadku złożenia reklamacji Kupujący ma obowiązek udostępnić Sprzedającemu wadliwy towar w celu jego zbadania.
§ 34. Sprzedający może zlecić przeprowadzenie ekspertyzy technicznej w celu stwierdzenia istnienia wady. W takim przypadku rozpatrzenie reklamacji nastąpi po otrzymaniu ekspertyzy.

§ 35. Rozstrzygnięcie reklamacji nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po zbadaniu przez Sprzedającego reklamowanego towaru na podstawie otrzymanych od producenta dokumentów lub zleconej ekspertyzy.
§ 36. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedający wymienia wadliwy towar na wolny od wad na swój koszt w terminie uzgodnionym z Kupującym.
W przypadku konieczności poniesienia przez Sprzedającego dodatkowych kosztów wymiany towaru lub gdy wymiana taka jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, Sprzedający może odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu wartość wadliwego towaru lub obniżyć jego cenę.
§ 37. Sprzedający nie odpowiada za szkody powstałe z powodu: - niewłaściwego używania produktu - niewłaściwego przechowywania produktu w
magazynie Kupującego - innych zawinionych działań Kupującego.
§ 38. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku, gdy: - Kupujący przetworzył towar - wady towaru powstały w trakcie transportu z magazynu Sprzedającego do miejsca odbioru towaru przez Kupującego - wady towaru powstały w trakcie jego rozładunku. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za końcowe wyroby które może wytwarzać Kupujący bądź firmy z nim kooperujące stosując towary czy świadczone usługi Sprzedającego jako komponenty czy też części składowe powstałych urządzeń, towarów czy też usług. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności oraz nie pokrywa żadnych kosztów związanych z montażem/demontażem/naprawą/rozbiórką/złożeniem/rozłożeniem/utrzymaniem oraz innymi czynnościami związanymi z koniecznością naprawy/wymiany/podmiany lub innymi czynnościami niezbędnymi do prawidłowego działania sprzedanego towaru lub usługi.
§ 39. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru Kupującemu.
§ 40. W przypadku opóźnienia się Kupującego z uregulowaniem całości lub części należności za wydany towar lub wykonaną usługę, Sprzedający ma
prawo do naliczenia Kupującemu odsetek ustawowych za czas opóźnienia bądź wg swojego uznania odsetek karnych w wysokości 18% w stosunku
rocznym.
§ 41. W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z terminowym uregulowaniem należności za jakąkolwiek fakturę wystawioną mu wcześniej przez Sprzedającego, Sprzedający ma prawo do powstrzymania się od wykonania wszelkich zawartych umów sprzedaży (w tym z wydaniem towaru Kupującemu bądź uznaniem rękojmi za wcześniej dostarczone towary i wykonane usługi) do czasu uregulowana przez niego zaległych należności wraz z należnymi odsetkami.
§ 42. Jeżeli Kupujący opóźnia się z płatnością jakiejkolwiek należności więcej niż 30 dni, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania dodatkowego terminu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w związku z tym szkody.
§ 43. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem towaru, jeżeli: - opóźnienie wynika z nieterminowego dostarczenia towaru Sprzedającemu przez dostawcę towaru - opóźnienie spowodowane jest wstrzymaniem wydania towaru przez Sprzedającego, o którym mowa w § 41 niniejszych OWS.
§ 44. W przypadku niemożliwości dokonania dostawy z powodu okoliczności, za które odpowiada Kupujący, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów Sprzedającego powstałych na tę okoliczność. Odpowiedzialność za wysłany towar przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z dniem dostarczenia przedmiotu zamówienia Kupującemu.
§ 45. Jakiekolwiek potencjalne odszkodowanie Sprzedającego za szkody wyrządzone niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone
jest wyłącznie do wartości brutto zamówionego towaru.
§ 46. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie wyłącznie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności
Kodeksu Cywilnego.
§ 47. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych OWS okazałoby się sprzeczne z obowiązującym prawem albo zostałoby uznane za
nieważne lub bezskuteczne na mocy orzeczenia właściwego sądu, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W
takim przypadku strony zobowiązują się odpowiednio zmienić postanowienie z zachowaniem uprzedniej intencji stron.
§ 48. W przypadku ewentualnego sporu, strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu polubownego ich rozstrzygnięcia w drodze bezpośrednich rokowań. A w przypadku braku rozstrzygnięcia dla wszelkich sporów sądowych właściwym będzie odpowiedni Sąd wg siedziby Sprzedającego.